EUR
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • RUB
 • CHF
 • JPY
 • CAD
 • DKK
 • SEK
 • CZK
 • HKD
 • HUF
 • PLN

Obchodné podmienky

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje "Všeobecné ustanovenia" pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačivách, sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

OBJEDNÁVKA

Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému príjemcovi. Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely.

Pred odoslaním objednávky zákazník zvolí typ platby a vyberie si z možností zasielania tovaru. Následným krokom potvrdí objednávku, načo sa mu otvorí stránka s kompletnými detailami objednávky. Taktiež mu bude odoslaný email, potvrdzujúci objednávku.

Zmluva "objednávka" može byť uzavretá v nasledujúcich jazykoch: Angličtina, Nemčina, Slovenčina

Detaily objednávky budú bezpečne uložené u nás. Odporúčame uložiť si naše "Všeobecné ustanovenia" pre prípad nezrovnalostí. Pre bezpečnostné dôvody, nebude mať zákazník plný prístup ku detailným dátam objednávok. Tieto dáta chránime pred zneužitím z tretích strán, podľa našej politiky, ktorú nájdete v "Ochrana údajov".

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

O stornovanie objednávky môžete požiadať, ak je v štádiu prijatá a nevybavená, emailom prípadne telefonicky. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle 0903520152, prípadne, SMS- kou, alebo mailom na adrese info@watchexclusive.eu Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar môže byť v nepoškodenom a plne funkčnom stave vrátený bez udania dôvodu do 7 dní.

PLATBA

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť nasledovne:

 • internet-banking prevodom na náš účet z ktorejkoľvek bankovej inštitúcie v EU. Variabilný symbol je číslo objednávky. Po obdržaní platby, Vám následne zašleme objednaný tovar.
 • platobnou kartou priamo zo stránky pomocou zabezpečenej služby PayPal. Peniaze budú okamžite prevedené.
 • platba dobierkou možná len v nasledovných krajinách (Slovensko, Česká Republika)

PREVADZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • dodať správny druh zásielky na základe objednávky zákazníka v určenej cene
 • zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia
 • v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

ZÁKAZNÍK SA ZAVÄZUJE

 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, poprípade telefónne číslo
 • zákazník vyplnením objednávky dáva súhlas prevádzkovateľovi prijímať informačné emaily so stránky www.watchexclusive.eu

ZÁRUKA

Na každý zakúpený tovar sa vzťahuje minimále dvojročná záručná lehota.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@watchexclusive.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

OCHRANA ÚDAJOV

VRÁTENIE TOVARU

DODACIE PODMIENKY

IMPRESUM

O NÁS

 

Kompletné podmienky sa nachádzajú v spodnej časti stránky.

Ďakujeme za prečítanie všeobecných podmienok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top